Sunday, August 8, 2010

fall down / ngã

fall down

As the stars fall down
the night cries for them

as the clouds fall down
the sky cries for them

as the trees fall down
the forest cries for them

as the rains fall down
the earth cries for them

as the dreams fall down
I don’t know
how to cry
for them.

august, 2010
Kathy

***

ngã

Khi những vì sao ngã
đêm tối khóc cho chúng

khi những vầng mây ngã
bầu trời khóc cho chúng

khi những hàng cây ngã
cánh rừng khóc cho chúng

khi những cơn mưa ngã
mặt đất khóc cho chúng

khi những giấc mơ ngã
em không biết
phải làm sao
khóc cho chúng.

tháng Tám, 2010
Hạ Nguyên

No comments:

Post a Comment