Saturday, March 19, 2011

trăng nơi đáy giếngTrăng Nơi Đáy Giếng (2008)

"Đêm trăng nơi đáy giếng, thấy bóng chẳng thấy hình.."

No comments:

Post a Comment